Byens stolthet! Stiftet 1939Byens stolthet! Stiftet 1939
Vår hovedsponsor

spare

Idrettsrådet sier nei til utbygging

Idrettsrådet sier nei til utbygging av Hotell i Atlanten Idrettspark og Folkeparken i Kristiansund

Idrettsrådet er Idrettens høyeste organ i Kristiansund, og skal ivareta idrettens interesser på en best mulig måte i samarbeid med politikerne i Kristiansund.  Idrettsrådet er ikke imot at det bygges et hotell i Kristiansund, men vi er sterkt i mot at det bygges i atlanten idrettspark.

Ser med forferdelse at bygningsrådet har sagt enstemmig ja til utbygging av hotell i Atlanten Idrettspark, ja dette forteller hvilke politikere vi har her i Kristiansund. Kirsten Skaret, Arbeiderpartiet og leder i bygningsrådet, påstår at dette ikke vil få negative konsekvenser for idretten, heller tvert om. Forstår dere i politikere konsekvensene av vedtaket, dere setter profitt for to personer foran idretten i Kristiansund som representerer over 10 000 medlemmer.

Atlanten Idrettspark er regulert til idrettslig formål, og Idrettsrådet ønsker mer enn noen andre at Atlanten Idrettpark skal utbygges med et flott stadion for fotball og friidrett samt videreutvikling av en nytt tribune/garderobeanlegg som vil betjene både Atlanten Stadion og Kunstisbanen. Dette vil også være i tråd med godkjente planer. Atlanten Idrettspark og Folkeparken er i dag et regulert område for idrett og friluftsliv. Vi har et stort ansvar for å ivareta og videreutvikle området i takt med idrettens behov nå og for fremtiden, og for å sikre området for daglige friluftslivet som er viktig i forhold til folkehelsen. Vi har et forvaltningsansvar overfor de som kommer etter oss.

 • Er det forvaltningsansvaret for tungt å bære for politikerne?
 • Vil virkelig Kristiansunds befolkning ha et 10 etasjes hotell ut i atlanten området som er regulert for idrettslig formål?

Kristiansund Håndballklubb og Volleyballklubben ønsker i samarbeid med Kristiansund kommune å se på mulighetene for å utvide/utvikle Idrettshallen for å skape en arena for topphåndball og volleyball. En slik løsning vil også skape behov for større lagerplass for Idrettshallen. Om dette ikke blir en realitet nå, må denne tanken kunne tenkes om 10 – 15 år.
Atlanten Turnforening, som trener i Idrettshallen i dag, ønsker seg en egen turnhall for å kunne øke og videreutvikle sin aktivitet. Dette er også et ønske fra Kristiansund Turnforening. Vi har i dag tre svømmeklubber som ønsker seg en treningsbane, på grunn av for stor pågang i badeland så får de ikke nok tid i bassenget. Et hotell vil stoppe mulighetene for en utvidelse av idrettshallen nå og for all fremtid. Mange av oss har holdt på med idrett hele livet og brukt mange tusen timer og brukt all fritid jobbet gratis for idretten skal lykkes i Kristiansund. Og så har vi da dere politikere som regelrett setter profitt til to personer foran 10000 idrettsmedlemmer i KSU vi blir totalt overkjørt av politikerne i Kristiansund.

Dere politikere sier nå for alltid nei til følgende:

 • At KHK aldri får bygge egen håndball hall i atlanten idrettspark
 • At Atlanten turnforening aldri får bygge seg egen turnhall i atlanten idrettspark
 • At svømmeklubbene Norodd, KSLK og Føniks aldri vil få en treningsbane i atlanten idrettspark
 • At byens eneste eliteserieklubb aldri får bygge seg en egen volleyball hall ut i atlanten idrettspark
 • Dere politikere sier for alltid nei til å bygge et kompetansesenter for idretten i Kristiansund et ”mini olympiatoppen senter” i atlanten idrettspark

Hva skal dere politikere si til disse klubbene når dere nå går for et alternativ som kun profittjegerne tjener på?

Det er i dag 9 idrettsklubber som har tilknytning til Atlanten Idrettspark i forbindelse med sin aktivitet. Dette representerer ca, 2200 medlemmer. 8 av klubbene som utgjør ca 1750 medlemmer har ikke tilhørighet til Idrettsparken gjennom fasiliteter som klubblokale, kontor og sosiale rom. Dette er grunnleggende behov for alle som driver organisert aktivitet.

 • Hvilke rammevilkår ønsker politikerne idretten fortjener når vi ser hvilket samfunnsansvar idretten tar?

Idretten har i samarbeid med Kristiansund Idrettsråd satt seg ned for å analysere idrettens behov i dag og for fremtiden, og for å ivareta idrettens interesser i det området som er regulert til idrett og friluftsliv. Idretten ønske selv å utvikle et kompetansesenter – et ”mini Olympiatoppen”- hvor leger, fysioterapeuter, ledere, trenere fra forskjellige klubber, felles møtelokaler, ja se på mulighetene for å samle all kompetanse for å utvikle ”en bredde – og toppidrettkultur” i Kristiansund, under ett og samme tak.
Idrettsrådet støtter selvfølgelig disse fantastiske planene. I mine øyne så er det ikke mange klubber i Kristiansund som har en toppidrettskultur.  Hvorfor har vi ikke det?  Jo, vi mangler de rammevilkår som er en nødvendighet for å utvikle den kompetansen og kulturen som idretten ønsker nå i fellesskap å utvikle i Atlanten Idrettspark.

 • Hvem sitt felles ansvar er det at vi får dette?

Barn og unge er Kristiansunds fremtid
Hvis du er idrettens mann/kvinne/ungdom/barn og det er det mange av i Kristiansund vær på banen og si nei til denne profittutbyggingen på idrettens bekostning. Den jobben idretten gjør kan ikke måles i kroner men den kan måles i trygge og gode oppvekstvilkår til fremtidens idrettsutøvere i byen vår, der trygt miljø, samhold, fellesskap og fysisk fostring til barn og unge i byen vår betyr mye, mye mer enn at profitt til utbyggerne som går over lik for å tjene seg millioner på idrettens bekostning og med Arbeiderpartiets og politikernes velsignelse.

 • Hvorfor skal politikerne gi flere millioner til profittjegerne på idrettens bekostning?

Det er ikke viktig for Idrettsrådet hva idretten greier å realisere eller når, men det er viktig for Idrettsrådet å sikre at idretten har muligheter til å ha drømmer og kan realisere noen av dem. Og så er det veldig viktig for Idrettsrådet at om ikke vi som er til stede i dag greier å se potensialer eller utnytte disse av forskjellige årsaker, må dere ikke fatte vedtak i dag som gjør at de som kommer etter oss ikke får mulighetene
Husk at Atlanten Idrettspark og Folkeparken er kommunens sentralanlegg og byens viktigste friluftsområdet og at det er fellesskapets eiendom. Jeg føler meg trygg på at Arbeiderpartiet er garantisten for at dette blir ivaretatt. De har jo i mange tiår med stolthet løpt rundt med en parole med påskriften at de er ”garantisten for fellesskapets verdier”.

Så da et spørsmål til politikerne, hvordan skal vi i fellesskap kunne utvikle Atlanten Idrettspark og Folkeparken til fellesskapet beste og på idrettens premisser når dere fatter vedtak om å plassere et næringsbygg i Atlanten Idrettspark som er regulert til idrett og friluftsliv?

Og hvordan kan Kirsten Skare, Arbeiderpartiet og leder av Bygningsrådet, si at dette ikke går på bekostning av idretten, men heller tvert om? Mener Asbjørn Jordal og Harald Stokke at dette er god arbeiderpartipolitikk? Jeg bare spør…

Det er gitt mange millioner kroner i form av tippemidler til Atlanten Idrettspark gjennom bygging av Atlanten Stadion, Badeland og ikke minst den nye Kunstisbanen. Der måtte jo Departementet komme med ekstrabevilling på flere millioner kroner ut av potten ”særs kostnadskrevende anlegg” for å få anlegget ferdigstilt. Kunstisbanen er nå blitt et kommunalt idrettsanlegg og med det også ansvaret for drift, vedlikehold og utvikling av anlegget. I forbindelse med å søke tippemidler til en kunstisbane, må utbygger beskrive bl.a. utviklingsmuligheter for anlegget og en behovsoppgave for hvorfor utbygger vil bygge et slikt anlegg. Dette for å sikre gode og funksjonelle anlegg.   Dette har jeg egen erfaring med fra når vi i Kristiansund Atletklubb bygde klubb og treningslokale.  Jeg ser av søknaden, som er offisielle papirer og kan fås ved henvendelse til Departementet, at tribune, garderobe og andre sosiale rom vil komme i forbindelse med tribune mellom Atlanten Stadion og skøytebanen (se tegning). Det foreligger også en behovsoppgave hvor det står godt beskrevet hvilke aktiviteter som skal inn i anlegget, både sommer og vinteraktiviteter. De fleste aktivitetene er organist aktivitet.
Ved å plassere et hotell i Atlanten idrettsplass vil ikke dette være realiserbart. Det vil ikke bli plass til tribune med garderobefasiliteter mellom stadion og skøytebanen. Da står vi i fare for å ha investert 51 millioner i et anlegg uten muligheter til garderober, sosiale rom som er grunnleggende behov for å drive organisert aktivitet. Dette vil og må Idrettsrådet følge opp med lovavdelingen i Departementet. Det er ikke samsvar med det som står i søknaden og det som nå er følgende av et vedtak fattet i Bygningsrådet. Dette kan få negative følger for idretten og kommunen.

 • Kan dere politikere være bekjent av dette?

Da får jeg litt vanskelig med å forstå Bygningsrådets leder og representant av Arbeiderpartiet, Kirsten Skaret, når hun sier at vedtaket om hotell ikke går på bekostning av idretten, men heller tvert om.
Jeg spør om fagpersoner som idrettskonsulent Georg Hammer og parksjef Tore Aukan har dere vært tungt inne i denne prosessen og gitt politikerne innspill på hva dere syns om dette?

Idrettsrådet har tidligere uttalt seg negativt til hotellplanene på vegne av alle sine medlemmer. Idrettsrådet har nå på vegne av idrettslagene som i dag har tilknytning til Atlanten Idrettspark sendt et brev til politikerne og Tidens Krav hvor de påpekte de behov og negative konsekvenser det vil være med en annen utvikling av Atlanten Idrettspark.

Denne uttalelsen så ikke sportsredaktøren i Tidens Krav, Rune Edøy, så interessant at han gadd å lage en redaksjonell sak ut av. Han så ikke interesse i at idretten hadde et helt annet syn på det som politikerne ville fatte vedtak om og som ville få store negative konsekvenser for idretten nå og for evig tid. Han tok det inn som et vanlig leserbrev, men kom med en egen helside 2 dager senere og dagen før saken skulle behandles i Bygningsrådet. Her beskrev han hotellet som en gave til idretten og det var komplett umulig for han å forstå at idretten kunne si nei til et hotell. Idretten visste ikke sitt eget beste. Han mente klart at det ikke det var bryet verdt, som journalist i byens eneste avis, å ta kontakt med idretten for å spørre hvorfor idretten var imot. Nei, han lot idrettens innlegg stå som et leserinnlegg og brukte en helside selv med å argumentere for hotellet. En helt klart bevisst handling fra Rune Edøy. Det positive med det er at han nå har synliggjort hvor han er i landskapet. Da blir han lettere å forholde seg til, men det negative er at han nå har skrevet seg inn på inhabilitetsbenken. Tidens Krav og Rune Edøy har blitt en part i saken.  Det vanskeliggjør selvsagt den videre prosessen for idretten. Vi har mistet et talerør, men idretten har stått ovenfor større utfordringer. Jeg kan jo i sakens anledning opplyse Rune Edøy om at utbyggerne skal ikke bygge et idrettsanlegg. De skal kun bygge et hotell. Det er kommunen som skal bygge idrettsanlegg. Hvordan hotellet da blir en gave til idretten er for meg komplett umulig å forstå.
Du må gjerne kalle idrettsrådets uttalelse ”skivebom”, Rune Edøy, men vi avstår fra å kalle din handling noe som helst.

Idrettsrådet verken kan eller vil uttale seg om hvor en kan bygge eller om det er behov for et eventuelt nytt hotell i Kristiansund. Det er det andre som har bedre forutsetninger for, men å bygge et hotell i Atlanten Idrettspark med tilførselsvei gjennom Folkeparken og med de negative konsekvenser dette vil medføre for idretten nå og for all fremtid, må vi ta sterk avstand fra.

Edøy lager en sak ut av at hotell utbyggerne tenker i et 50 års perspektiv, men når idretten sier det samme blir en nærmest latterliggjort det er akkurat langsiktighet som ligger i bunn for idrettens syn i denne saken. Edøy er også opptatt av at det nå må fattes et vedtak for bygging av et hotell, slik at vi kan starte planleggingen av rehabiliteringen av atlanten stadion. Men Edøy jeg må gjenta meg selv ennå en gang atlanten idrettspark og folkeparken er regulert til idrett og friluftsliv da vil det være en selvfølge at vi starter planleggingen av hvordan vi vil utvikle idrettens område for å dekke dagens behov og sikre areal for fremtidens behov. Området er regulert til det. Når det er gjort, kan vi ta stilling til om det mulig til å avstå areal til andre formål. Vi må først prioritere idrettens behov, og ikke la profittjegerne legge premissene for utviklingen i idrettens område.

Jeg vil avslutte mitt innlegg med en appell
Idrettsbevegelsen i Kristiansund utgjør ca 10 000 medlemmer. Nå må vi stå sammen for felles verdier som hver og en av oss kjemper for hver dag. Nå lar vi særinteressen få hvile en stund og kjempe for en felles sak. Det dreier seg om oss som jobber for barn og unge i dag og fremtidens generasjoners muligheter til å drive idrett og rekreasjon i friluftsområder avsatt av det offentlige til fellesskapet. Vi skal alle høste frukter av samme tre og derfor må vi stå samlet i denne saken. Politikerne med Arbeiderpartiet i spissen og Tidens Krav har sagt klart ifra at de ikke vil spille på lag med idretten og fellesskapet. Da må vi mobilisere.

Så vil jeg si til politikerne. Besinn dere, tenk dere godt om. Har der e fått all informasjon om saken?  Ikke lag en hastesak ut av dette før den skal i bystyret det er et svært dårlig tegn! Jeg kan i samme åndedrag opplyse om at det er kommunevalg til høsten.

… og til slutt til dere alle;
GODT VALG!

Med vennlig hilsen
Tore Løvik
Medlem Idrettsrådet

Kommentarer?
Kommenter gjerne under.


av       Tagger:       Sortert under: Brytebloggen

Leave a Reply